Jézus, amikor még közöttünk élt, azok, akik Vele találkoztak, nem tudták kivonni magukat rendkívüli hatása alól. Ahol megjelent, már személyiségének ereje valamilyen állásfoglalásra késztette a vele kapcsolatba kerülőket. Ha pedig megszólalt, ez a hatás felerősödött.…

Címkék: élő tanúság emberi jézusnem szokványos viselkedés nem értik jézust mit akart jézus bűnösök barátja

Az evangéliumok keletkezési folyamataMiért fogtam bele?Alapvetően az késztetett a témával való foglalkozásra, hogy már egy ideje erősen zavart: hogyan lehetséges az, hogy Pál apostol levelei, illetőleg az evangéliumok között gyakorlatilag semmilyen egymásra hatás nem fedezhető…

Címkék: hitelesség példabeszédek szájhagyomány korszerűség személyes motiváció valóságtartalom szemályes visszaemlékezések szinoptikusok személyes tanúság páli tanítás szenvedéstörténet

Honnan ered az "evangélium" szó/fogalom?Az „evangélium” szó az Újszövetségben közel százszor fordul elő – nem számítva az evangéliumok címfeliratát. A szó (arám megfelelője) feltehetően Jézus saját kifejezése, nem úgy, mint az „Isten országa…

Címkék: evangélium szó jelentése evangélium mint mustármag evangélium mint isten országa

Aki a sorok mögött vanHogyan jutottam idáig?(Személyes vallomás)Aki a sorok mögött van, az Jézus. Miért foglalkozom ismételten, szinte mániákusan a Szentíráson belül kiemelten Jézus személyével, tanításával? Miért tulajdonítok nagyobb jelentőséget a Jézusról való…

Címkék: látásmód fontossági sorrend beszűkült látásmód kritikai

Mi a para-miszticizmus?

 2012.03.23. 17:44

Mi a miszticizmus,A misztika, a miszticizmus azokkal a tapasztalatokkal, jelenségekkel foglalkozik, amik a hétköznapokban, a szokványos emberi tevékenység körében nem jelentkeznek és eltérnek a hétköznapi tapasztalatoktól, sokszor ellent is mondanak azoknak, ésszerűtlenek,…

Címkék: da vinci kód misztika szkepticizmus templomosok miszticizmus mélylélektan áltudományos holttengeri tekercsek természetfölötti tapasztalatok természetfölötti jelenségek álmisztikus mélylélektani vonzó titkok apokrifok igazi titok

Mi a nyolcadik szentség?

 2012.03.23. 16:49

Az emberi önzésről a Szentírás és a genetika fényében – a modernizáció korábanAz emberi ösztönök, mint motivációs tényezőkAmint azt tudjuk, a katolikus hittan szerint hét szentség van. Manapság igen gyakran emlegetnek egy nyolcadikat, a magántulajdon szentségét.…

Címkék: kondicionálás nevelés emberi ösztönök létfennrartási ösztön humán etológia személyes motiváció öröklött képességek kincsképző zulajdon működő tulajdon társadalmilag hasznos tőke

Változó család?

 2012.03.23. 12:03

A téma indoklásaLépten-nyomon találkozunk a hírrel: ez is elvált, meg az is, amazok meg most készülnek válni. Olvassuk az újságban: az iskolás gyerekek felének (már legalább egyszer) elváltak a szülei. Máshol meg: egyre több az egyedülálló fiatal felnőtt nő és férfi. És…

Címkék: valas csaladmodell szerepvaltozasok munkamegosztas ösztönzö erök tarsadalmi hatter kölcsönös bizalom elnezö irgalom gyakorlati szeretet testi kapcsolat energia feltöltödés kielegites fontos intellektualis kapcsolat alkalmatlan szülök csöd lehetösege mazohista türes tabudöntes

Feloldhatók-e a megismerés szubjektív korlátai?Gyakorta lehet találkozni olyan emberekkel, akik – ezért, vagy azért – nem hajlandók (nem képesek?) a valóságra vonatkozó új ismeretek befogadására, elfogadására. Az ilyenekre érvényes Jézus mondása: „Azért…

Címkék: rögzült ismeretek szocializálódas

A megismerés nehézségeiA címről és a tartalomrólNagyon sokszor találkoztunk azzal a helyzettel, hogy az embereknek a valóságról való képe olykor milyen messze van magától a valóságtól. Ennek sok oka lehet. A következő gondolati folyamatban megkíséreljük, hogy végigkövessük,…

Címkék: titok tapasztalat misztérium személyfüggő korlátok megismerési módszerek gyors változások belső konfliktusok

Igen sok olyan feladat van, ami minden embernek, hívőnek és hitetlennek egyaránt „sztenderd” feladata (lenne). Ezek a feladatok nem lettek szentírási parancsként megfogalmazva, de róluk általában, nemcsak egyházi, hanem társadalmi közmegegyezés is van, sőt világi…

Címkék: szabadidő társadalmi szerepvállalás hivatásbeli feladatok egyházi kábelcsatorna karitatív feladatok újfajta feladatok újraevangélizálás ellátatlan területek

Normakövetés a gyakorlatban

 2012.03.22. 13:42

Minden ember jót akar – elsősorban magának, aztán a hozzá közel állóknak – csak arra nincs tekintettel, hogy ezzel másoknak mennyi rosszat tesz.Minden embert egyformán szeret Isten, de sokan ebből a szeretetből – és ezzel talán, akár az örök életből is –…

Címkék: szentlélek megbocsátás mulasztás jóvátétel káros jóakarat káros általánosítás személyreszabott feladatok

Az első parancs Isten teljes és feltétel nélküli szeretetére szólít fel. De hogyan szerethetném azt, akit nem ismerek? Istent felismerhetjük műveiben, Jézus róla szóló kijelentéseiben, de főleg Jézus Krisztusban. Mindez papír-ízű maradhat számomra, ha nincs közvetlen,…

Címkék: isten feltétel nélküli szeretete szeressem a másikat mint magamat szeretni ahogyan isten szeret

A társadalmi szerkezet és kapcsolatok változása a modernizációbanMiért foglalkozzunk a modernizációval?Az evangélium üzenete minden embernek szól. Az emberek társadalomban élnek. Hogy az emberekhez szólhassunk, ismerni kell azt a közeget, amiben élnek. Ez a közeg az emberi…

Isten nagyobb a Kozmosznál?

 2012.03.22. 09:45

Isten nagyobb a KozmosználA Kozmoszra vonatkozó ismereteink és a BibliaA szembesítés szükségességeA Biblia világképe (a Kozmoszról alkotott elképzelése) egy valamiféle geocentrikus világkép. Az ma már bizonyos számunkra, hogy a Kozmosz nem olyan, amilyennek a Bibliában erre…

Címkék: bibliai világkép szembesítés a mai világképpel visszatükrözzük isten üzenetét

Életünk normakövető, ahogyan a társadalom tagjainak többsége is az. (Norma: törvény, parancsolat, szabály, társadalmi elvárás.) Mindenki a maga által kreált, vagy átvett, de elfogadott, jónak tartott normák szerint él. A normákat nevezhetik isteni parancsnak, Törvénynek,…

Címkék: isten törvényei emberi normák

A krisztológia alaptétele: Jézus Krisztusban a Szentháromság második személye, az örök Ige, emberré lett.Jézusban a magától való, az örök szellemi létező kifejezi magát, személyiségét a földi ember valóságos természetében. Nem egy álruhás istenség jött a Földre,…

Címkék: megtestesülés krisztus személyisége

Összegzés:A történeti Jézusra vonatkozó kutatási eredmények – legalább vázlatos – ismerete része kell, hogy legyen a mai keresztény bibliaismereti tájékozódásának, amelynek szükségszerű eleme az a történeti tudatosság, amit az előző korok hívői nem ismertek. A…

Címkék: palesztina szamária farizeusok nyelv isten országa zelóták esszénusok galilea hasmoneusok makkabeusok názáret izaiás ézsaiás tekton arámi nagy heródes szadduceusok josephus flavius

Ima-meghallgatásról

 2012.03.19. 22:38

Egyéni feltételezések az ima-meghallgatások egy lehetséges módjáról.Az úgynevezett „ima-meghallgatások”-ra vonatkozóan annyi kérdés merül fel, valamint annyi ódzkodás, elhallgatás tapasztalható, hogy talán nem árt egyszer legalább annak néhány kérdését…

Címkék: élet isten akarata eleve elrendelés imameghallgatás örök isten üdvterve predestináció

Van, csak a hétköznapokban sokszor szem elől tévesztjük annak sajátosságait. Hiszen általában egy keresztény nagyobbrészt úgy él mint más, "rendes" ember. Hogy ezt meglássuk, a következőkben össze lett gyűjtve néhány keresztény szemléleti és viselkedési…

Címkék: szeretet szánalom mulasztás irgalom isten szándéka emberi elvek örömre való nyitottság negatív következmények genetikai meghatározottság jóra való hajlam

Jézus halála tudatosan vállalt mártírhalál volt. Az Utolsó Vacsorán, de már a tanítványokkal töltött utolsó napokban is, Jézus búcsúzik a tanítványaitól. Most már nyíltan beszél velük. Beszél az Ő szeretet-áldozatáról a szereztetési igékben, példát mutat az egymás…

Címkék: feltámadás utolsó vacsora jézus feltámadása adonáj küriosz márírhalál üres sír szeretetáldozat tanúk hitelessége

Hogyan nevezte magát Jézus?

 2012.03.19. 18:02

Jézus magát nyilvánosan az „Emberfia” néven nevezte. Az Emberfia név a prófétáknál fordul elő és Isten szolgája-, követeként szerepel. (Dán.7,13-kk., Ezek.1,26-kk.) Nincs messiási jelentése. Sokan úgy gondolják, hogy ezáltal kívánta elrejteni valódi kilétét.…

Címkék: isten keresztelő jános isten fia emberfia szolgája messiásvárás

Jézus, mint Izrael fia betartotta a Törvényt és hallgatóit annak betartására bíztatta. De tudta és vallotta, hogy mint a Törvény Ura, nem az ember van a Törvényért. Ezért amikor az emberek iránti szeretete megkívánta, a Törvény előírásai ellenében cselekedett. (A…

Címkék: isten mózesi törvények farizeusok országa szadduceusok mózes törvénykönyve izrael fia

Jézusnak „szívügye” az Isten Országa. Erről tanúskodik Lukács és Máté egyaránt (Máté Mennyek országának hívja). Az evangéliumok szerint Isten Országa (ezentúl röviden: I.O.) egyrészt elközelgett, eljött, közöttünk van, növekszik (mint a mustármagból kikelő…

Címkék: mustármag isten országa mennyek országa izrael juhai

Valljuk, hogy az életünk a biológiai létünkkel kezdődik, de a halálunkkal nem fejeződik be. Valljuk, hogy Isten irántunk való irgalmának elfogadásától és az e szerint való élettől függően halálunk után örök ˝jóban˝, illetve örök ˝rosszban˝ lesz részünk.Ez a…

Címkék: pokol másvilág jelek kárhozat csodák üdvösség mennyország jelenések transzcendencia